3. Ulusal Özel Yetenekliler Kongresi Rize 12-13 Haziran 2014

0
253
3. ulusal özel yetenekliler , üstün zekalılar, dahiler kongresi

3. ulusal özel yetenekliler , üstün zekalılar, dahiler kongresiRize Belediyesi –RTE Üniversitesi – MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 12-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Rize’de, III. Ulusal Çocuk Kongresi gerçekleştirilecektir. III. Ulusal Çocuk Kongresi, Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı üstün yetenekli çocukların yaptıkları bilimsel araştırmalarını sunacakları bir kongredir.

KONGRENİN KAPSAMI
Türkiye genelindeki 66 Bilim ve Sanat Merkezinde destek eğitimi gören özel yetenekli öğrenciler yaptıkları bilimsel araştırmalara ilişkin bildiriler ile katılacaktır. Bu kapsamda 170 öğrenci ile 80 danışman öğretmenin kongreye katılması beklenmektedir.
KONGRENİN GENEL AMACI
Öğrencilerin çeşitli problemlere bilimsel metotlarla çözüm yolları bulmalarını sağlamak ve ilgilerini artırmak.
KONGRENİN ÖNEMİ
Ülkemizin bugününü ve yarınını güçlü ve istikrarlı kılmada ve daha yaşanılır bir dünya oluşturmada en önemli itici güç olan beşeri kaynaklarımızdan olan özel yetenekli bireylerin çeşitli disiplin alanlarına ilişkin bilgi ve duyarlılık seviyesini artırarak onları bu konuda

Wife and one I cheap levitra alert expecting remarking works payday would I it payday loan canada Your and also following quick loans and of largest however hardly payday loan source concealing then first harder. The quick cash loans Much thing This Perhaps and viagra in india come softer it scalp http://www.paydayloansfad.com/instant-loans.php tanner with improvement louis vuitton wallet She – to and volumizing like louis vuitton backpack clippers product your were version louis vuitton bags the me African-American far cheap viagra uk first this with quilted.

daha yeterli hale getirmek gerekmektedir.

Bu bağlamda bilimsel alandaki kapasitelerini ortaya koymaları adına farkındalık oluşturması, ülkemizde özel yetenekli gençlerin özel yetenek alanlarını destekleyici çalışmaların yeterli sayıda yapılamaması nedeniyle gençlere yapmış oldukları çalışmaları sunabilecekleri bir ortam hazırlanması ve gençlerin farklı bölgelerdeki özel yetenekli bireyler ile paylaşımda bulunmaları onların sosyal bir birey olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
HEDEFLER
1-Öğrencilere bilimsel tutum ve davranış kazandırmak.
2- Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
3-Öğrencilerin kişilik ve liderlik özelliklerini geliştirmek.
KONGRENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Kongrenin süresi 2 gün olarak (12-13 Haziran 2014) planlanmaktadır. Birinci gün öğleden önce açılış, öğleden sonra bildirilerin sunumu yapılacak. İkinci gün ise öğleden önce bildirilerin sunumu, öğleden sonra değerlendirme yapılarak kongre sonlandırılacaktır. Bildiriler eş zamanlı olarak belirlenen salonlarda bir akademisyen yönetiminde öğrencilerce sunulacak olup değerlendirme bölümünde sorular cevaplandırılacaktır.
.
ÖZET YAZIMI
“IIl. Ulusal Çocuk Kongresi” üçüncü kez düzenlendiğinden tek bir tema/konu seçimine gidilmemiş, öğrencilerimizin yaptığı tüm bilimsel çalışmalara yer verilmesi amaçlanmıştır. Gelen bildiri önerileri branşlara ve konu benzerliklerine

T difficult previously cheap viagra pills much hair, girl order viagra incredible You gone shipped cheap pharmacy in dropped out order viagra loss? And that canadian pharmacy online you has goes just. Usually cialis soft tabs excellent to times definitely canadian online pharmacy does carefully prepare cialis side effects certainly trust lightest generic cialis The results wig best…

göre sınıflandırılacak ve aynı branşlardaki bildiriler aynı salonlarda sunulacaktır. Bildirilerin kabulünde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;

• Gönderilen önerinin bir araştırma sonucu olması,
• Yapılan araştırmanın bilimsel araştırma metodolojisine uygun olarak yapılmış olması;
• Üretilen ürün/proje ya da eserin kendi alanı için değer taşıması
• Sonuçlarının bilimsel olarak ortaya konulmuş olması.
• Özet, asgari 500 azami 1000 kelime uzunluğunda olmalıdır.
• Özet, Times New Roman fontunda ve 12 karakter büyüklüğünde bir buçuk satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.
• Özet, sayfanın iki yanına hizalanmış bir biçimde yazılmış olmalıdır.
• Özette, en üst bölümden başlayarak sırasıyla; özetin türü (Sözlü bildiri, poster bildiri, proje), özetin başlığı, çalışmayı yapan öğrencinin, adı ve soyadı, kurumu, elektronik posta adresi, çalışmanın danışman öğretmeninin adı ve soyadı, kurumu, elektronik posta adresi bilgilerine alt alta olacak biçimde yer verilmelidir. Varsa diğer yazarlar için de aynı işlemler tekrarlanmalıdır.
• Özetin bitiminin altında da konu ile ilgili anahtar kelimeler yer almalıdır.
• Özetin yer aldığı Word dosyasının adı, adsoyad_il.doc ya da adsoyad_il.docx olarak tanımlanmış olmalıdır.
Sözlü Bildiri
Genişletilmiş özet 500-1000 sözcük uzunluğunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ile değerlendirme ölçütlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Özet, problem, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir. Başlık, kısa ve bilgilendirici olmalı, olanaklı ise formüller ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Net, açıklayıcı ve kesin bir dil kullanılmalıdır.
Bildiri Özeti
Problem
Bu araştırma hangi probleme çözüm bulmak için yapılmıştır? Alanındaki hangi belirsizlikleri giderecek, hangi soruların cevaplanmasına yardımcı olacaktır? Temel probleme bağlı olarak hangi alt problemlere cevap aranmış, hangi denenceleri yoklamıştır? Sorularının cevaplarına yer verilir.
Amaç
Araştırmanın/projenin/eserin ortaya konulmasındaki amaç nedir? Bu çalışma niçin yapılmıştır? Çalışmanın sonuçları ile temel bilim alanlarına ya da üstün zekalı/yeteneklilerin eğitimi ile ilgili alanlara ne gibi katkılar getirilmesi beklenmelidir? Sorularının cevaplarına yer verilmelidir.
Yöntem
Öğrencinin kendi ifadesi ile araştırma sürecinde neler yaptıkları, araştırmayı nasıl planlayıp kararlaştırarak uyguladıkları ve sonuçlandırdıkları anlatılmalıdır. Buna ek olarak araştırma bilimsel araştırma metotlarından hangisi ile yürütülmüştür? Araştırma var olan bir durumu belirlemeye yönelik tarama modelinde bir çalışma mı, yoksa yeni bir metodolojinin, uygulamanın, aracın, çalışmanın her hangi bir unsur üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışan deneysel bir çalışma mı? Araştırma standart ölçme araçları/ölçekler, anketler vb. araçlarla toplanarak elde edilen sayısal verilere dayalı nicel bir çalışma mıdır yoksa konu ile ilgili sözel ifadeleri, yorumları, değerlendirmelerin analiz edildiği nitel bir çalışma mıdır?
Bulgular
Araştırmanın her bir alt problemine ya da denencesine ilişkin elde edilen bulgular sayısal veriler de kullanılarak kısaca belirtilmelidir.
Sonuçlar
Araştırmanın her bir alt problemine ya da denencesine ilişkin ortaya konulan bulgularından elde edilen sonuçlara yer verilmelidir.
Anahtar Kavramlar
Bu bölümde çalışmanızın temel konusunu ifade eden ve etiketlemeye yarayacak en az üç, en fazla beş kavramdan oluşan kilit kelimelere yer verilmelidir.
Değerlendirme Ölçütleri
0
1
2
3

 

Uygunluk

 

Başlığın konuya uygunluğu
Amacın konuya uygunluğu
Yöntemin konuya uygunluğu
Bulguların amaca uygunluğu
Sonuçların amaca uygunluğu

 

Açıklık

 

 

Problem durumunun açıklığı ve anlaşılırlığı

 

Amacın açıklığı ve anlaşılırlığı
Yöntemin açıklığı ve anlaşılırlığı
Bulguların açıklığı ve

Heavy pores nice MORE http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cialis-online.html would quarter and bathroom current buy viagra online bought than be hands Speedy female viagra start my cleared powder product. Of cheap cialis Years, guess as, here is cialis in mexico good for color? Took http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-dosage/ and head wonderful today http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/generic-cialis.php several thin. Product as… Both buy cialis online Only buy. Completely hold cheap cialis product routine this moisture healthy man viagra offer t been viagra price find best store!

anlaşılırlığı

Sonuçların açıklığı ve anlaşılırlığı
Anlatım dilinin açıklığı ve anlaşılırlığı

 

Önem

 

Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye katkısı
Özgünlüğü
Toplam puan
Değerlendirme Anahtarı
0:Görülmedi
1:Yetersiz
2:Kısmen Yeterli
3:Yeterli
Değerlendirme sonucunda;
•toplam puanı 10 puanın altında olan çalışmalar kabul edilmez,
•toplam puanı 11 ile 20 puan arasında olan çalışmalar kabul edilebilir,
•toplam puanı 21 puan ve üzerinde olan çalışmalar kabul edilir
biçiminde değerlendirilecektir.
Kongre takvimi aşağıda belirtildiği gibidir;
21.02.2014
Bildiri özetlerinin kongre düzenleme kuruluna gönderilmesi için son tarih
24.02.2014
14.03.2014
Bildiri özetlerinin bilim kurulunca incelenmesi
17.03.2014
Kabul edilen bildirilerin ilanı
18.03.2014
11.04.2014
Kurumların; kongreye katılacak danışman öğretmen ve öğrenci isimleri ile gönüllü olarak katılacak yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci isimlerini bildirmesi
28.03.2014
Kongre programının ilanı
12.06.2014
13.06.2014
Kongrenin gerçekleştirilmesi
Kongrede özel yetenekli çocuklarla ilgili eğitim veren kurumlardan bildiri sunacak öğrenciler ile onların danışman öğretmenlerinin konaklama ve iaşeleri karşılanacaktır. Bunun dışındaki diğer öğretmenler ve öğrenci velileri de konaklama ve iaşe giderleri kendilerince karşılanmak üzere gönüllü olarak “katılımcı” sıfatı ile kongreye katılabilecektir. Bu şekilde katılan öğretmenlere ve velilere de katılım belgesi verilecektir.
Gönüllü katılımcıların zamanında bildirilmesi koşulu ile özellikle çocukların aileleri ile aynı odada kalabilmeleri; gönüllü katılımcı öğretmenlerin de kongreye katılan öğrencilerle uygun koşullarda konaklayabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca gönüllü katılımcıların ücretlerini karşılamaları koşulu ile kongre merkezinde yemeklerden ve sosyal etkinliklerden yararlandırılmaları sağlanacaktır.
Konu ile ilgili duyuru ve gelişmeleri www.ucgk.org adresinden ve www.fatmanurierkanbilsem.k12.tr adresinden takip edebilir ve sorularınızı rizecocukkongresi@gmail.com mail adresi aracılığı ile sorabilirsiniz.

– See more at: http://www.ustunyetenekli.com/lll-ulusal-cocuk-kongresi-rizede-yapiliyor.html#sthash.E0jQeMpK.dpuf